A VALPLAST SK, spol. s r.o. társaság (Cégjegyzékszám: 47129778, székhelye: Hany Meličkovej 1/g, 841 05 Bratislava, bejegyezve a Pozsony I [Bratislava I] kerületi járásbíróságának cégjegyzékében, Sro szakasz, 89108/B sz. betét) árujának és szolgáltatásainak szállítására vonatkozó Általános kereskedelmi feltételek.
1. Cél
1.1.
A jelen Általános Kereskedelmi Feltételek (a továbbiakban „ÁKF“) a Törvénygyűjtemény 513/1991 sz. Kereskedelmi törvénykönyvről szóló módosított törvény értelmében a Szállító és a Vevő (A Szállító és a Vevő a továbbiakban együtt mint „Szerződő Felek“ és külön-külön mint „Szerződő Fél“) közötti jogokat és kötelezettségeket szabályozzák.
1.2.
Az ÁKF elsősorban a Vevővel kapcsolatos azon szerződéses jogviszony elválaszthatatlan részét képezik, melynek alapját a Szállító és a Vevő között megkötött adásvételi szerződés, megbízási szerződés, árajánlat, vagy a rendelés visszaigazolása (a továbbiakban „Szerződés“) képezi.
1.3.
Ha a Szállító nem tulajdonosa a szállított Árunak és az adott kereskedelmi ügyletet csak közvetíti, a Szerződő felekre ennek megfelelően a jelen ÁKF azon rendelkezései vonatkoznak csupán, amelyek az adott ügylettel kapcsolatban számításba jöhetnek.
1.4.
A szállító és a Vevő közötti összes Szerződés megkötését kizárólag a jelen ÁKF szabályozzák, hacsak a felek írásban másként nem állapodtak meg. A Vevő egyéb kereskedelmi feltételei nem kötelező érvényűek a Szállítóra nézve még abban az esetben sem, ha azokat a Szállító kifejezetten nem is utasította volna el. Bármilyen előzetes és jövőbeli telefonos vagy szóbeli egyeztetés és ígéret csak a Szállító által nyújtott írásos igazolás mellett kötelező jellegű. Az írásos igazolás papíralapú, vagy elektronikus formájú is lehet.
1.5.
A Vevő kereskedelmi feltételei csak akkor érvényesek, ha azokhoz a Szállító a megfelelő szerződés megkötésekor kifejezett írásos hozzájárulását adta. Amennyiben a Szállítói ÁKF és a Vevő kereskedelmi feltételei között ellentét állna fenn, a Szerződés annak ellenére érvényes módon megkötöttnek minősül, de csak abban a terjedelemben, amíg a kereskedelmi feltételekkel nem áll ellentétben. Amennyiben a Szerződő felek egyike legkésőbb a Szerződés megkötésének szándékára vonatkozó nyilatkozatváltás után haladéktalanul kizárná az ilyen Szerződés megkötésének lehetőségét, a Szerződés megkötésére nem kerül sor. Amennyiben a kereskedelmi feltételekben fennálló ellentét ellenére a Szerződés érvényes módon megkötésre kerül, a Szerződő felek vállalják, hogy haladéktalanul módosítják a Szerződést azon terjedelemben, amelyben a kereskedelmi feltételek között ellentét áll fenn.
2. Ajánlatok
2.1.
Az Áru megjelölése megfelel a Szállító, vagy a Gyártó, elsősorban a Műszaki adatlapon szereplő, kereskedelmi-műszaki leírásának. Az ajánlat nem számít kötelező jellegűnek, amennyiben csak az Áru árbrázolásáról és leírásáról van szó. A Szállító vagy a Gyártó fenntartja magának az Áru megváltoztatására, javítására és módosítására vonatkozó jogot.
2.2.
A Szállító vagy a Gyártó ajánlatában szereplő összes információ a Szállító vagy a Gyártó Szellemi tulajdonát képezik, vagy üzleti titoknak minősülnek, amelyek védelmére a törvény által meghatározott jogszabályi előírások vonatkoznak. Ilyen információk harmadik személyek felé történő továbbítása a Szállító vagy a Gyártó előzetes kifejezett és írásos hozzájárulása nélkül tilos. Ezen rendelkezés megsértése a Vevő részéről a Szállító és a Vevő közötti szerződéses jogviszony súlyos megsértésének minősül, és ilyen esetben a Szállítónak jogában áll, hogy a Szerződéstől elálljon, és a Vevőtől a Vételár, vagy a megbízási díj 50%-ig terjedő kötbér kifizetését követelje minden egyes jogsértésre vonatkozóan; és ez nem érinti a Szállító keletkezett kárára vonatkozó kártérítési igényét, valamint arra vonatkozó jogát, hogy a Vevő jogellenes magatartásától távol tartsa magát. Ez, az információk bizalmas jellegére vonatkozó rendelkezés abban az esetben is érvényes, ha a Szállító ajánlata alapján nem kerül sor szerződéses jogviszony létrehozására a Vevővel. A Vevő esetleges
előnye, amelyre ezen Bizalmas információk jogosulatlan felhasználása által szert tett, ilyen esetben teljes mértékben a Szállítót illeti meg. Az adott kötbér összegét ez semmilyen módon nem érinti.
2.3.
Minden rendelés, és azok esetleges módosításai csak attól a pillanattól fogva válnak kötelező jellegűvé, amint azokat a Szállító, esetleg a Gyártó által meghatalmazott személy írásban is visszaigazolja. A jelen ÁKF mindig a rendelés visszaigazolásának részét képezik, és a Vevő kifejezi azok feltétlen elfogadását, hacsak a Szállító 3 munkanapon belül nem kap azok elutasítására vonatkozó szándéknyilatkozatot. A jelen ÁKF elfogadását a Vevő többek között kifejezi azzal is, hogy az Árut átveszi a Szállítótól vagy a Gyártótól.
3. Vételár, fizetési és szállítási feltételek
3.1.
A Vételár meghatározására a Gyártó ajánlott árai alapján kerül sor. A Vételárnak (a továbbiakban „Vételár“) a Szállító által ajánlott és a Vevő által elfogadott ár minősül.
3.2.
A pénznem használatára az adott ajánlatnak, a visszaigazolt megrendelésnek és számlának megfelelően kerül sor. Hacsak írásban nem kerül más meghatározásra. A vételár nem tartalmazza a díjakat, az ÁFA és a jövedéki adó mindenkori értékét, vagy esetleg a hatályos vámokra és adókra vonatkozó törvényi előírásasoknak megfelelő vámokat.
3.3.
A szállítási feltételekre az INCOTERMS 2010 szabályai vonatkoznak. Hacsak írásos formában másként nem kerül meghatározásra, a Vételár FCA paritás alapján, tehát a Rendelés visszaigazolásában meghatározott Szállítói raktárhelyiségekben, kerül megállapításra, és nem tartalmazza a szállítással, csomagolással és a biztosítással kapcsolatos költségeket.
3.4.
A fizetési feltételek alkalmazására az adott ajánlatnak, a visszaigazolt megrendelésnek és számlának megfelelően kerül sor. Hacsak a Szállító és a Vevő közötti Szerződéses jogviszony nem tartalmaz más írásos rendelkezést, a Vételár teljes kiszámlázott összege még az Áru átadása előtt kifizetésre kerül. Kifizetés alatt az összegnek Szállító számláján történő jóváírása értendő. Az összeg átutalásával kapcsolatos esetleges díjak a Vevőt terhelik. Amennyiben megállapításra került fizetési feltételként fizetési határidő is, és amennyiben a Vevő az Áru átvételét megtagadja, vagy az átadásnál nem működik együtt, vagy az Árut nem veszi át annak ellenére, hogy azt számára a Szállító lehetővé tette, ez úgy tekintendő, mintha az Áru átadására sor került volna, és a Szállítónak jogában áll a Vételárat kiszámlázni. Amennyiben a Vevő 30 nappal attól a pillanattól számítva sem veszi át az Árut, amikor az Árut köteles lett volna átvenni, a Vevő köteles a Szállítónak az Áru Vételára 30%-nak megfelelő Kötbért fizetni és a Szállítónak egyúttal jogában áll a Szerződéstől elállni.
3.5.
Amennyiben a Vevő késlekedik a megkötött Szerződés teljesítésével kapcsolatos Vételár kifizetésével, a Vevő köteles a Szállítónak Kötbért fizetni, melynek mértéke a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan a tartozási összeg 0,05 %-a. Ez a Kötbér nem érinti a Szállító teljes mértékű kártérítési igényét, vagy a késedelmi kamat iránti igényét.
3.6.
Amennyiben a Vevő megrendelné az Árut, de nem venné át, a Vevőnek kiszámlázásra kerül az összes összefüggő költség, pl. a Szállító fuvarozójának sikertelen kiszállása, az Áru tárolása az Áru késedelmes átvételéig terjedő időszakban, ill. a Vevő kötelezettségeinek kiegyenlítéséig, amennyiben egyáltalán nem került sor az Áru átvételére. Az Áru tárolásáért az Áru vételára összegének 0,3%-a kerül kiszámlázásra a késedelem minden, akár csak megkezdett napjára is vonatkozóan. Az ilyen tárolt Áru kiadására a Vevőnek csak az Áru teljes vételárának, valamint a tárolási és egyéb összefüggő költségek kifizetése után kerül sor. A Szállító a Vevő részére a tartozási összeg kifizetésére való felszólítást küld. Az adóügyi bizonylat kiállítására az Áru teljes ellenértékének, valamint a 3.6. sz. cikkben foglalt költségek kifizetése után kerül sor. A Vevőnek elküldött fizetési felszólítás szerinti fizetési késedelem esetén a Szállítónak jogában áll eladnia az Árut más érdeklődőnek. Az Áru újra megrendelésre kerül, és az eredeti vevőnek való átadására legkorábban az előlegszámla kifizetése után kerül sor. Az ilyen eset nem minősül szállítási késedelemnek a Szállító részéről.
3.7.
A Szállító és a Vevő megállapodtak, hogy a közöttük fennálló Szerződéses jogviszony keretein belül a Szállítóval szemben csak a nem vitatott követelések, vagy jogerős és végrehajtható bírósági döntés által a Vevő javára megítélt követelések számíthatók fel. A Vevő és a Szállító megállapodtak továbbá, hogy a köztük
fennálló Szerződéses jogviszony keretein belül a Vevővel szemben felszámításra kerül minden le nem járt és minden lejárt követelés, függetlenül annak esetleges elévülésére is.
3.8
Amennyiben a Vevő a Szállítóval megkötött Szerződés szerinti teljesítésért járó Vételár kifizetésével késlekedne, a Szállítónak jogában áll, hogy az Áru további szállításait felfüggessze, vagy leállítsa, és a Szerződéstől elálljon. Az Áru szállításainak ilyen felfüggesztése, vagy leállítása nem minősül szerződésszegésnek és a Szállító nem felel az esetlegesen keletkezett károkért.
4. Szállítási határidő és a szállítás teljesítésének módja
4.1.
A szállítási határidő betartásának feltétele a megrendelés, a Szerződés, valamint a Vevő részéről további szükséges irat időben történő átvétele, valamint a megállapodás szerinti fizetési feltételek teljesítése, esetleg egyéb kötelezettségek betartása. Amennyiben ezen feltételek időben és rendes módon nem teljesülnek, ezáltal megfelelő mértékben meghosszabbodik a szállítási határidő is és a Szállító a meghosszabbodott szállítási határidőn belül nem késlekedhet az áru szállításával.
4.2.
Az Áruszállítás kötelező jellegű határidejének Szállító által történő visszaigazolása csak az Áru kötelező jellegű átadása időpontjára vonatkozó – leggyakrabban külföldi Gyártó/Áruszállító által történő – visszaigazolása után lehetséges. Hacsak írásban nem kerül más meghatározásra, szállítási határidő alatt az Árunak a Gyártó/Szállító raktárán való rendelkezésre állása értendő.
4.3.
Amennyiben a Szállító az Áru szállításával késlekedne, a Vevőt tájékoztathatja az Áru szállításának arányosan módosított határidejével kapcsolatosan. A szállítás határidejének módosítása miatt a Vevő nem válik jogosulttá kártérítésre, sem pedig kötbérre (kivételt az ÁKF 4.5. foglaltak képeznek). Amennyiben az Áru szállítására vonatkozó szállítási határidő meghaladja a 60 napot, a Vevőnek jogában áll, hogy a Szerződéstől elálljon. Ez nem vonatkozik elháríthatatlan külső ok eseteire, amelyet a Szállító akarata ellenére sem volna képes befolyásolni. Elháríthatatlan külső ok esetén a Vevőnek nem áll jogában a bekövetkezett kár, sem más ezáltal okozott veszteség miatt kártérítést követelni, és ugyanakkor a Vevő nem válik jogosulttá az Áru szállításával kapcsolatos késedelem miatt. Közben nem az a döntő, hogy a szerződés megkötésekor már létezett-e, létezhetett-e, vagy csak később keletkezett az ilyen külső ok, vagy a Szerződő felek egyike által a Szerződés aláírásakor előrelátható volt-e.
4.4.
Abban az esetben, ha a Gyártó vagy az alvállalkozó részéről nem történne meg az Áru szállítása a Vevő felé, a Szállító fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő mértékben meghosszabbítsa a szállítási határidőt, vagy pedig egyoldalúan elálljon a Szerződéstől. Ezáltal a Vevő nem válik jogosulttá a Szállítóval szemben semmilyen igényeket támasztani, kivéve a már átadott teljesítés visszaigénylését. Ilyen helyzetben a Szállító azonnal tájékoztatni fogja a Vevőt.
4.5.
Amennyiben a szállítás ideje a Szállító hibájából meghosszabbodna, a Vevőnek jogában áll a Szállítótól kötbért igényelni, melynek mértéke a késedelem minden, akár csak megkezdett napjára vonatkozóan a szállított Áru Vételárának 0,05 %-a, de legfeljebb annak 5 %-a.
4.6.
Hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, az Áru a Szállító részéről átadottnak minősül az első fuvarozónak a Vevőhöz történő szállítás céljából történő átadásakor.
4.7.
Amennyiben a Vevő megtagadja az Áru átvételét annak ellenére, hogy a Szállító eleget tett a Szerződés szerinti kötelezettségeinek, vagy készen állt azokat teljesíteni, ez úgy tekintendő, mintha az átvételre sor került volna az Áru átvételének megtagadása napján. A szállítmány protokollszerűen is hibátlanul átadottnak minősül, amennyiben a szállítás tárgyát a Vevő használatba vette.
5. Tulajdonjog átruházása
5.1.
Az Áru, a Szerződés érvényessége és hatályba lépése után az Áru Vevőnek történő átadását követően is a Szállító tulajdonát képezi. Az Áru tulajdonjoga a Vevőre legkorábban a teljes Vételár kifizetése és a Szállító által a Vevővel szemben a szerződéses jogviszonyból származó minden igényelt követelés teljesítése
pillanatában száll át (a továbbiakban „Tulajdonjog fenntartása“)
5.2.
A Vevőnek nem áll jogában a Tulajdonjog fenntartása alatt az ilyen Árut hitelfedezetként harmadik személynek átadni, vagy ehhez hasonló módon kezelni. A Vevő köteles az ilyen Áru visszatartásakor, lefoglalásakor, vagy a harmadik személy egyéb rendelkezésekor erről az állapotról, t.i. a Tulajdonjog fenntartásáról a harmadik személyt tájékoztatni, és a történtekről haladéktalanul tájékoztatni a Szállítót.
5.3.
A Szállító és a Vevő között létrejött szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségek Vevő által történő megszegése esetében, elsősorban amennyiben a Vevő késlekedik fizetési kötelezettségeivel, a Szállítónak jogában áll az ilyen Árunak, melynek Tulajdonjoga fenn van tartva, visszaadását követelni a Szállítóhoz, a Szerződéstől való elállás szükségessége nélkül is. Ilyen esetben a Vevő köteles saját költségére, és a Szállító felszólítása alapján az árut haladéktalanul kiadni a Szállítónak, mégpedig a Szállító raktárába történő kézbesítés által, vagy a szállítónak, vagy a Szállító által megbízott más olyan személynek való átadás által, aki az Árut a Szállító raktárába szállítja. Ellenkező esetben az a vélelem áll fenn, hogy a Vevő egyetért azzal, hogy a Szállító a tárgyi Árut saját maga a Vevő költségeire elszállítsa arról a helyről, ahová az Árut a Vevő elhelyezte.
5.4.
Az Árun keletkezett kárért való felelősség a Vevőre az Áru első fuvarozónak való átadáskor száll át, a Szállító, esetleg a Gyártó raktárának helyszínén, hacsak kifejezetten nem született más, a Szállító által visszaigazolt megállapodás (az INCOTERMS 2010 szabályainak megfelelő szállítási feltételek szerint).
5.5.
A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a teljes rendelés keretein belül rész-szállításokat teljesítsen, és azok szállításával és csomagolásával kapcsolatos költségeket külön számlázza.
5.6.
A Vevő vállalja, hogy a Szállítónak átadja gazdasági adatait, amennyiben ilyen információk átadására megkéri őt. Mindenekelőtt a mérleg, az eredménykimutatás, a cash-flow, valamint a könyvvizsgálói jelentés jöhet szóba, amennyiben az utóbbi rendelkezésre áll. Ezeket az adatokat a Vevő fizetési kötelezettségeinek megítélése céljából kérheti ki a Szállító. Ilyen esetben a Szállító vállalja, hogy ezeket az adatokat Bizalmas információkként kezeli és nem fogja ezeket átadni harmadik személyeknek.
5.7.
A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szállítót olyan tényekről, amelyek a Vevő pénzügyi stabilitását, vagy a Szállítóval kötött Szerződésekből fakadó kötelezettségek teljesítésére való képességét veszélyeztetnék. Ilyen tények közé tartozik elsősorban a Vevő ellen indított felszámolási, vagy bármilyen bírósági, választottbírósági, vagy közigazgatási eljárás, amely eredményeképpen veszélyeztetve lehetne a Vevő fizetési kötelezettségeinek teljesítése. Amennyiben a Vevő nem tájékoztatja a Szállítót ilyen tényről, vagy valótlanul, vagy pontatlanul tájékoztatja, a Szállítónak jogában áll, hogy a Vevővel kapcsolatos szerződéses jogviszonytól elálljon.
5.8
A Vevő a Szállító által átadott védjegyeket csak a Szállító írásos hozzájárulását követően használhatja.
6. Jótállás és reklamáció
6.1.
Az Árura az Áru Gyártója által biztosított jótállási feltételek vonatkoznak.
6.2.
Az áru hibásnak minősül, amennyiben mennyiségben, minőségben, vagy csomagolás szempontjából nem felel meg az Adásvételi szerződésben meghatározott feltételeknek.
6.3.
A Vevő köteles a rendeltetési helyre történő átadást követően haladéktalanul ellenőrizni az Árut. Az Áru átadásakor történő ellenőrzés során megállapított hiba esetén a Vevő köteles a Szállítót az ellenőrzéstől számított 3 napon belül tájékoztatni a reklamációval kapcsolatban. Laboratóriumi elemző vizsgálat során megállapított hiba esetén a Vevő köteles a Szállítót a vizsgálattól számított 14 napon belül tájékoztatni a reklamációval kapcsolatban. Későbbi reklamációt nem lehet figyelembe venni, és nem kerül elismerésre, Az Áru feldolgozásával a Vevő egyúttal igazolja, hogy az Áru hibátlan.
6.4.
Az Áru szállítása, vagy mozgatása közben történő megsérülése miatti reklamációt a fuvarozónál rögtön az Áru
átvételekor kell érvényesíteni, megfelelő fotódokumentációt kell beszerezni, és a fuvarozóval együtt reklamációs jegyzőkönyvet kell felvenni. A vevő köteles az ilyen tényekről haladéktalanul tájékoztatni a Szállítót.
6.5.
A jótállás nem vonatkozik a szállítmányban a Vevő, vagy harmadik személyek szakszerűtlen vagy jogosulatlan beavatkozása következtében keletkezett olyan hiányosságokra, amelyek esetében kimutatásra került, hogy sérült berendezés használatának, vagy az Áru szabványtól eltérő feldolgozásának következtében keletkeztek. Hasonlóképpen nem vonatkozik, a működési előírások be nem tartása, túlzott terhelés, helytelen tárolás, vegyi és elektrolitikus hatások, valamint légköri viszonyok miatt, valamint az összes, a Szállító, esetleg a Gyártó hibáján kívül keletkezett hiányosságokra. A Szállító által szállított harmadik személyeknek szánt Áruért a Szállító csak ezen harmadik személyekre vonatkozó jótállási feltételek keretében vállal felelősséget. Reklamáció nem igényelhető a megállapodásban rögzített tulajdonságoktól, vagy szabványtól való jelentéktelen eltérés esetén, vagy az Áru használatának elhanyagolható mértékű korlátozása esetén.
6.6.
Minden érvényesített reklamációt írásban (e-mail, fax, levél) kell benyújtani és tartalmaznia kell a reklamált hiányosság részletes leírását. Elsősorban fel kell tüntetni a cégnevet, a tételszámot, az Áru szállítási idejét, és mellékelni kell az Árura kiállított számlát. Ugyancsak tartalmaznia kell a Vevő képviseletében az adott reklamáció ügyében eljárni jogosult személy elérhetőségeit. Az olyan reklamáció, amely a jelen cikk előzményeiben leírt adatokat nem tartalmazza, nem tekinthető megfelelőnek, és a Szállító nem köteles azt figyelembe venni. A Vevő megfelelő határidőt biztosít a Szállító számára, hogy a hibát elhárítsa, vagy kiegészítő teljesítést biztosítson.
6.7.
A Szállító, vagy a Gyártó, a megbízott képviselőik által jogosult a helyszínen a reklamáció jogosultságának megítélésére vonatkozó vizsgálatot elvégezni a helyszínen. A Vevő köteles ezt számára lehetővé tenni. Amennyiben a reklamáció jogosulatlannak bizonyulna, a Vevő köteles a Szállítónak, esetleg a Gyártónak megtéríteni a reklamáció érvényesítésével kapcsolatos minden keletkezett költségét, beleértve az utazási költségeket.
6.8.
Megalapozott és jogos reklamáció esetében a Vevő az Áru Vételárából engedményt igényelhet, vagy csere Áru szállítását kérheti. Csere Áru szállítása esetében a Vevő köteles a Szállítónak a reklamált árut visszaadni olyan állapotban, amilyenben azt átvette. Csere Áru esetleges szállítása olyan mennyiségben fog megtörténni, amely megfelel a visszaadott Áru mennyiségének olyan állapotban, amelyben azt a Vevő a Szállítótól átvette.
6.9.
A szokásostól alacsonyabb áron értékesített Áru esetében a jótállás nem vonatkozik olyan hiányosságokra, amelyek miatt az alacsonyabb ár megállapításra került.
7. Fogalmak meghatározása
7.1.
A jelen Általános feltételekben szereplő nagybetűs kifejezések meghatározása az alábbiakban található:
Vevő: egy olyan természetes, vagy jogi személy, aki a Szállító, esetleg a Gyártó áruját közvetlenül vagy közvetve beszerzi, vagy akivel a Szállító megállapodott, vagy Szerződést kötött.
Szállító: VALPLAST SK, spol. s r.o., Cégjegyzékszám: 47129778, székhelye: Hany Meličkovej 1/g, 841 05 Bratislava, bejegyezve a Pozsony I [Bratislava I] kerületi járásbíróságának cégjegyzékében, Sro szakasz, 89108/B sz. betét.
Gyártó: a Szállító alvállalkozója, vagy leggyakrabban külföldi székhelyű, azon Áru gyártója, melynek értékesítését a Szállító a szerződés szerint biztosítja, vagy közvetíti.
Áru: a Gyártó, vagy a Szállító, valamint alvállalkozóiknak azon termékei, amelyek a Szerződés tárgyát képezik, valamint az összes olyan szolgáltatás, amelyet a Szállító ezzel összefüggésben biztosít.
Bizalmas információk: a Szállítóra, Gyártóra, vagy az Árura vonatkozó bármilyen olyan üzleti jellegű információ, amely nyilvánosan nem elérhető. A titoktartási kötelezettség a jelen megállapodás lejárta után is érvényben marad.
Szellemi tulajdon: minden technológia, üzelti titkok, know-how, információk, árjegyzékek és a Szállító, esetleg a Gyártó egyéb dokumentációja.
Műszaki adatlap: az Áru leírását, ajánlott használati útmutatót, és az adott Árut jellemző feltételezett
tulajdonságokról szóló tájékoztatást tartalmazó irat.
8. Viták rendezése és az alkalmazandó jog
8.1.
A Szerződő felek között az Adásvételi szerződéssel, annak értelmezésével, vagy alkalmazásával kapcsolatosan keletkezett bármilyen jogvita esetében a Szerződő felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a vitát békés úton rendezzék. Amennyiben a Szerződő felek között nem sikerülne a vitát békés úton rendezni, a Szerződésből, valamint a jelen ÁKF-ből származó összes jogvitára, azok érvényességére, interpretációjára, vagy megszűnésére vonatkozó kérdésekben a Szlovák Ipari és Kereskedelmi Kamara Választottbírósága Pozsonyban fog határozni saját alapvető jogszabályai alapján. A Szerződő felek alávetik magukat ezen bíróság határozatának. A határozat a Szerződő felek számára kötelező érvényű lesz.
8.2.
A Szállító és a Vevő közötti jogviszonyra a Szlovák Köztársaság törvényei vonatkoznak.
9. Egyéb rendelkezések
9.1.
A szerződés csak minden Szerződő fél által aláírt, számozott, írásos mellékletek formájában módosítható.
9.2.
A Szerződés, vagy a jelen ÁKF bármely rendelkezésének végrehajthatatlansága, érvénytelensége nincs befolyással a többi rendelkezés végrehajthatóságára, érvényességére és hatályára.
9.3.
A jelen ÁKF érvényességük ideje alatt a Szállító összes eddigi ÁKF változatainak helyébe lép.
A jelen ÁKF érvényesek: 2015.02.01-től

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search