Plastikářský slovník
abrasion resistance  odolnost proti opotřebení oděrem
accelerator  urychlovač
additive  přísada
adhesion  adheze
adhesion promoter  činidlo pro zvýšení adheze
ageing  stárnutí
agent  prostředek, činidlo
agglomerate  shluk, aglomerát
aggregate  agregát, shluk
alloy  slitina
ambient temperature  okolní teplota
amorphous  amorfní, beztvarý
anisotropic  anizotropní
anisotropy  anizotropie
annealing  temperování, temperace
antidegradant  stabilizátor, prostředek proti stárnutí
antioxydant  antioxidant, prostředek proti oxidaci
antistatic agent  přísada proti statickému náboji, antistatická přísada
apparent powder density  měrná sypná hmotnost
area  plocha
ash content  obsah popela
atomic weight  atomová hmotnost
average molecular weight  průměrná molární hmotnost
backbone  hlavní řetězec makromolekuly, páteř
band heater  topný pás
bar  trámeček (zkušební)
barrel  plášť, válec (extruderu)
bin  zásobník, silo
binding agent  pojivo
blend  směs
block  blok
block copolymer  blokový (sledový) kopolymer
block length  délka bloku
blowing  vyfukování
blowing agent  nadouvadlo
blowing machine  vyfukovací stroj
bonding agent  vazebný (spojovací) prostředek
bottle cap  uzávěr na lahev
brittle  křehký
brittle fracture  křehký lom
brittleness  křehkost
brittle temperature  teplota křehnutí
bubble  bublina
burning temperature  teplota hoření
calander  kalandr, válcovací stroj
calendering  válcování, kalandrování
calibration  kalibrace, úprava vytlačovaného profilu
cap  uzávěr, čepička, záslepka, víčko, klobouček
carbon black  saze (plnivo)
carbon fibre  uhlíkové vlákno
cast film  litá fólie, vytlačovaná plochá fólie
cast film extrusion  vytlačování ploché fólie
cavitation  kavitace, tvorba dutinek
cavity  dutina
cell  dutinka, buňka
cement  lepidlo, cement
cementing  lepení
cleavage  štípání, štěpení
close packed structure  těsně uspořádaná struktura
closing time  uzavírací doba
coating  povlak, povlakování, nanášení
co-extrusion  koextruze
compatibility  snášenlivost, kompatibilita
component  složka
composite  kompozit
composite structure  kompozitní struktura
composition  složení
compound  sloučenina, směs, slitina, kompaundovat, míchat, směšovat
compression moulding  lisování
compressive strength  pevnost v tlaku, mez pevnosti v tlaku
compressive stress  napětí v tlaku
concentration  koncentrace
constituent  složka
cooling  ochlazování
copolymer  kopolymer
copolymer, block  kopolymer, sledový (blokový)
copolymer, grafted  kopolymer roubovaný
copolymerisation  kopolymerace
copolymer, random  kopolymer, statistický
corrosion  koroze
corrosion resistance  odolnost proti korozi
coupling agent  vazebný, spojovací prostředek
crate  přepravka
creep  tečení, kríp
creep rate  rychlost tečení
creep rupture strength  mez pevnosti při tečení
crossed polaroids  zkřížené polaroidy
cross linked polymer  zesíťovaný polymer
crosslinking  síťování
cup  kelímek, šálek, pohárek, kalíšek
cycle time  doba cyklu (např. při vstřikování)
cylinder  válec, komora
damage  poškození
dart impact test  zkouška na padostroji
data sheet  materiálový list
defect  vada
deflashing  odstraňování přetoků
deformation  deformace (celková)
degassing  odplynění
degradation  degradace, odbourávání
degree of crystallinity  stupeň krystalinity
dehumidification  vysoušení
density  hustota
depolymerization  depolymerace
device  zařízení, přístroj
die  tryska, ústí vtoku
dielectric strength  elektrická pevnost
die swell  narůstání profilu za hubicí
dimensional stability  rozměrová stálost
dispersed phase  dispergovaná, rozptýlená fáze
distortion temperature  tvarová stálost za tepla
double-screw extruder  dvoušnekový vytlačovací stroj
drawing  dloužení, tažení, orientace
drawing ratio  dloužicí poměr
drier  sušárna, sušička, sušidlo, sikativ
dry-blend  suchá směs, prášková směs, aglomerát
drying  sušení
ductile  tažný, tvárný
ductile fracture  tvárný lom, tažný lom
ductility  tažnost, schopnost deformovat se
dynamic modulus of elasticity  dynamický modul pružnosti
ejection  vyhazování (výstřiku)
ejector  vyhazovací zařízení, ejektor
elasticity  elasticita
elastomer  elastomer
elongation  protažení
elongation at break  tažnost, protažení při přetržení
elongation at yield  protažení na mezi kluzu
embrittlement  křehnutí, zkřehnutí
environmental stress cracking resistance (ESCR)  odolnost proti korozi za napětí
expandable polystyrene  zpěňovatelný polystyren, pěnový polystyren
expanding  lehčení
extender  nastavovadlo, nastavovací přísada
extrudate  vytlačený (extrudovaný) profil
extruder  vytlačovací stroj, extrudér
extrusion  vytlačování, extruze
extrusion coating  nanášení vytlačováním, vytlačovací nanášení
extrusion die  vytlačovací hubice
extrusion head  vytlačovací hlava
failure  selhání, lom
falling weight  padající závaží
fatigue of material  únava materiálu
feedback  zpětná vazba
fibre  vlákno (žhavicí, emisní)
fibre-filled material  materiál s vláknitým plnivem
fibre, glass  vlákno, skleněné
fibre reinforced  vyztužený vlákny
filled polymer  plněný polymer
filler  plnivo
film  fólie (z plastu či na povrchu), film
fitting  tvarovka, fitink (spojka potrubí)
flake  vločka
flammability  hořlavost
flash  přetok (výlisku)
flaw  strukturní vada
flexural modulus  modul v ohybu, ohybový modul
flexural strength  mez pevnosti v ohybu
flow  tok
flow line, mark  stopa po toku
foam  pěna
foamed material  pěnová hmota, pěnový materiál
foamed rubber  pěnová pryž
foaming  lehčení, nadouvání, vypěňování
food contact  styk s potravinami
force  síla
fracture  lom
fracture energy  lomová energie
fracture surface  lomová plocha
fracture toughness  lomová houževnatost
freezer film  fólie pro zamražování, do mrazniček
friction welding  svařování třením
fringed micella  zřasená micela, roztřepená micela
gas permeability  prodyšnost, propustnost pro plyny
gate  ústí vtoku, branka
general purpose  pro všeobecné použití
glass transition temperature  teplota skelného přechodu
glassy polymer  polymer ve sklovitém stavu, sklovitý polymer
gloss  lesk
glueing  lepení
grade  typ (materiálu), třída jakosti, stupeň kvality
graft copolymer  roubovaný kopolymer
granulation  granulování
granulator  granulátor, granulovací stroj
grinding  mletí, broušení
grinding mill, grinder  mlýn, drtič
hand press  ruční lis
hardness  tvrdost
hazards  rizika
haze  zákal
heat distortion resistance  tvarová stálost za tepla
heat element  topné těleso
heat resistance  odolnost proti teplu, zvýšené teplotě
heavy duty film  fólie pro vyšší zatížení
high-frequency heating  vysokofrekvenční ohřev
high-frequency welding  svařování vysokofrekvenční
hole  díra, otvor
hollow  dutina, prohlubeň, kotlina
hollow article, vessel  dutý výrobek, dutá nádoba
homopolymer  homopolymer
hose  hadice
hot gas welding  svařování horkým plynem
hot runner  horký rozváděcí kanál, horký vtok
hydraulic press  hydraulický lis
hydrolysis  hydrolýza
hygroscopicity  navlhavost
chain  řetězec
chain length  délka řetězce
chemical bond  chemická vazba
chemical resistance  chemická odolnost
ideal elastic deformation  ideálně elastická deformace
impact strength  rázová houževnatost
impurity  nečistota
inclusion  vměstek, inkluze
indentation  vtisk
inhibitor  inhibitor
inhomogenity  nehomogenita, vměstek
injection force  vstřikovací síla
injection moulded piece  výstřik, výlisek
injection moulding  vstřikování
injection moulding machine  vstřikovací stroj
injection moulding material  vstřikovací materiál
injection temperature  teplota vstřikování
input  vstup
insert  zálisek
insulating material  izolant, izolační materiál
insulation  izolace
insulation resistance  izolační odpor
intrinsic viscosity  vnitřní viskozita, limitní viskozitní číslo
kneader  hnětič
kneading  hnětení
laminate  laminát, vrstvený materiál
length  délka
light resistance  odolnost proti světlu
liquid crystals  kapalné krystaly
load, loading  zatížení, namáhání, zatěžování
locking force  uzavírací síla
long-term behaviour  dlouhodobé chování
loss factor  ztrátový činitel
loss modulus  ztrátový modul
lot  šarže, násada, série, partie
lubricant  mazivo
macromolecule  makromolekula
magnitude  velikost, hodnota
machinery  strojní vybavení
machining  obrábění
mandrel  trn vytlačovací hlavy
manual operation, drive  ruční ovládání
masterbatch  koncentrát, předsměs
mat  rohož, spleť
matrix, matrices  matrice, pojivo, kontinuální fáze
melt  tavenina
melt flow index  index toku taveniny
melt fracture  lom taveniny
melting point  bod tání
melting temperature  teplota tání
melt temperature  teplota taveniny
metallizing  pokovování
microhardness  mikrotvrdost
migration  migrace
miscibility  mísitelnost
mixer  míchací stroj
mixing  míchání
mixture  směs
modified resin  modifikovaná pryskyřice
modifier  modifikátor
modulus of elasticity  modul pružnosti
mold cavity  dutina formy
molding cycle  vstřikovací, lisovací cyklus
molecular weight  molární hmotnost
molecular weight distribution  distribuce molárních hmotností
molecule  molekula
monomer  monomer
mould  forma
mouldability  zpracovatelnost
mould cavity  dutina formy
mould clamping  uzavírání formy
mould ejection  vyhození výstřiku
moulding  tváření, vstřikování, lisování, výlisek, výstřik
moulding cycle  vstřikovací, lisovací cyklus
moulding force  lisovací, tvářecí síla
moulding material  vstřikovací, lisovací materiál, hmota
moulding time  doba zpracování, doba vstřikování
mould making  výroba forem
mould release agent  separační prostředek
multi-phase  vícefázový
non-crystalline polymer  nekrystalický polymer
notch  vrub
notched impact strength  vrubová houževnatost
notch sensitivity  vrubová citlivost
nozzle  tryska, hubice, ústí vtoku, vstřikovací tryska
nucleating agent, effect  nukleační činidlo, účinek
olefin  olefin
opaque  matný, neprůhledný
open cell foams  pěny s otevřenými póry
operator  obsluha
output  výstup
packaging  obal, balení
packaging materials  obalové materiály
parison  parizon
particle  částice
pellet  granule
pelletized product  granulát
pipe  trubka, roura, potrubí
plane  plocha
plastic  plast, plastický
plasticity  plasticita, tvárnost
plasticizer  změkčovadlo
plasticizing  plastikace
plastics  plasty
plastics industry  plastikářský průmysl
plastomer  plastomer
polymer  polymer
polymer alloy, blend  polymerní slitina, směs
polymer chain  polymerní řetězec
polymer, isotactic  izotaktický polymer
polymerization  polymerace
polymer, stereoregular  stereoregulární polymer
polymer, syndiotactic  syndiotaktický polymer
preform  předlisek, preforma
preheating  předehřívání
press  lis
pressing temperature  teplota lisování
pressure  tlak
printing  potiskování
procedure  postup, pochod (technologický)
process  pochod, proces (chemický, fyzikální)
processing  zpracování
processing conditions  podmínky zpracování, zpracovatelské podmínky
random copolymer  statistický kopolymer
reaction injection moulding (RIM)  reakční vstřikování
refraction index  index lomu
refrigerator  stroj chladicí
regranulated material  regranulovaný materiál, regranulát
regrinded material  drť, drcený odpad
reinforced plastic  vyztužený plast
reinforcement  výztuž, vyztužení
reinforcing agent  výztuž
resilience  odrazová pružnost
resistance  odolnost, odpor
retarder  retardér, inhibitor, zpomalovač reakce
rheology  reologie
rib  žebro, výztuha
rod  tyč
roll  válec
rolling  válcování
room temperature  pokojová teplota
rotational moulding  rotační natavování
rubber  kaučuk, pryž
rubber-like state  kaučukovitý stav
runner  rozváděcí kanál, vtok, vtokový kanál
rupture  přetržení
safety  bezpečnost
safety data sheet  bezpečnostní list
sample  vzorek
sampling  odběr vzorků
scrap  odpad
scratch  vryp
scratch resistance  odolnost proti poškrábání
screw  šnek, šroub, vrtule
screw extrusion machine  šnekový vytlačovací stroj
sealing  svařování, utěsňování
self-extinguishing  samozhášivý
self-ignition temperature  teplota samovznícení
semi-crystalline polymer  semikrystralický, krystalinický polymer
shear  smyk, čepel nůžek
shear modulus  modul pružnosti ve smyku, smykový modul
shear strain  smyková deformace, zkos
shear strength  mez pevnosti ve smyku
shear stress  napětí ve smyku, smykové napětí
sheet  deska, list (papíru), tabule (materiálu)
shell-core  slupka-jádro (tělesa)
shoppers  odnosné tašky
shrinkage  smrštění
shrink film  smršťovací fólie
single-screw extruder  jednošnekový vytlačovací stroj
sintering  spékání
size  velikost
sizing  apretování, úprava povrchu, kalibrování
skin  povrchová vrstva, slupka
skin-core  slupka-jádro (tělesa)
sleeve  rukáv, objímka
slip agent  kluzný prostředek
softening point  teplota měknutí
solid  pevná látka
solidification  tuhnutí
solidification process  proces tuhnutí
solubility  rozpustnost
solution  roztok
solvent resistance  odolnost proti rozpouštědlům
source  zdroj
specific heat  měrné teplo
specimen  zkušební vzorek, mikroskopický preparát
spot welding  bodové svařování
sprue  vtokový kanálek, vtok
stabilizer  stabilizátor
static stress  statické napětí
stiffness  tuhost
strain  deformace (poměrná)
strain at break  deformace při přetržení
strain rate  rychlost deformace, deformační rychlost
strength  pevnost
stress  napětí (mechanické)
stress at break  napětí při přetržení
stress cracking  koroze pod napětím
stress cracking resistance  odolnost proti korozi za napětí
stress relaxation  relaxace napětí, uvolnění napětí
stress-strain curve  křivka napětí-deformace
stretch film  průtažná fólie
structure  struktura, konstrukce
substitution  substituce
supercooled, supercooling  podchlazený, podchlazení
surface  povrch
surface layer  povrchová vrstva
surface resistance  povrchový izolační odpor
surface resistivity  měrný povrchový odpor, povrchová resistivita
synthetic resin  syntetická pryskyřice
tearing  trhání
tear strength  strukturní pevnost
temperature  teplota
tensile modulus  modul v tahu, tahový modul
tensile strength  pevnost v tahu, mez pevnosti v tahu
tensile strength at break  pevnost při přetržení
tensile strength at yield  napětí na mezi kluzu, pevnost na mezi kluzu
tensile stress  napětí v tahu
test  zkouška
test piece  zkušební těleso
test specimen  zkušební těleso
thermal analysis  termická analýza
thermal conductivity  tepelná vodivost
thermal decomposition  tepelný rozklad
thermal diffusivity  teplotní vodivost
thermal expansion  teplotní roztažnost
thermal stability  tepelná odolnost, tepelná stálost
thermoforming  tepelné tvarování
thermoplastic  termoplast, termoplastický
thermoplastic elastomer  termoplastický elastomer
thermoplastic rubber  termoplastický elastomer
thermosetting resin  reaktoplast
time to break  doba do lomu, životnost
tool  nástroj
tooling  nástroje, nářadí
torpedo  torpédo, rozdělovač vstřikovacího stroje
torsion pendulum  torzní kyvadlo
toughness  houževnatost
tracking resistance  odolnost proti plazivým proudům
transfer moulding  přetlačování
transition temperature  přechodová teplota
translucency  průsvitnost
transparency  průhlednost
troubleshooting  odstraňování poruch, závad
tube  trubka, trubice, roura, duše (v pneumatice)
tubing  potrubní systém
two-phase material  dvoufázový materiál
ultrasonic welding  svařování ultrazvukem
ultraviolet absorber  ultrafialový absorbér
uniaxially drawn  jednoose vydloužený
vacuum forming  vakuové, podtlakové tvarování
vent  odvzdušňovací otvor
virgin material  nepoužitý materiál, původní materiál
viscoelastic deformation  deformace viskoelastická
viscosity  viskozita
viscosity number  viskozitní číslo
void  dutina
volatility  těkavost
voltage  napětí (elektrické)
volume  objem
volume fraction  objemový zlomek, objemový podíl
volume resistance  vnitřní izolační odpor
volume resistivity  měrný vnitřní odpor, vnitřní rezistivita
wall  stěna
wall thickness  tloušťka stěny
waste  odpad
water absorption  nasákavost
wave length  vlnová délka
weathering  povětrnostní stárnutí
weld  svar
welding  svařování
welding apparatus  svařovací zařízení
weld line, mark  studený spoj
wind-up unit  navíjecí jednotka
yellowing  žloutnutí
yield point  mez kluzu
yield strain  deformace na mezi kluzu
yield strain  deformace na mezi kluzu
yield stress  napětí na mezi kluzu
yield, yielding  kluz, plasticita, výtěžek
Young´s modulus  modul pružnosti
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt