Ochrana osobných údajov: informácie pro zákazníkov – fyzické osoby

Osobní údaje spracovávame v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zo dňa 27.4.2016, obecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej jen Nariadenie).

Ak ste našim zákazníkom, prípadne s Vami rokujeme o uzavretí zmluvy, vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať, a to najmä za účelom vybavenie vašej objednávky, výkonu práv a povinností plynúcich zo zmluvy, ktorú s Vami uzavrieme, alebo sme už uzavreli, plnenie zákonných povinností spojených s vedením účtovníctva, a to v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako “osobné údaje”). Podmienka zákonnosti v zmysle ust. článku 6 Nariadenie je v prípade uvedeného spracovania splnená a netreba vyslovenie zvláštneho súhlasu so spracovaním.

Berte prosím na vedomie, že svoje osobné údaje musíte uviesť správne a pravdivo a že máte povinnosť nás bez zbytočného odkladu informovať o ich zmene.

Všetky osobné údaje, ktoré ste nám oznámili, sú používané výhradne pre našu vnútornú potrebu a nebudú bez vášho súhlasu poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú hlavne externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktoré sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru. Spracovaním osobných údajov môžeme poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Faktúry a ďalšie účtovné doklady môžu byť odovzdané subjektom, ktoré sú oprávnené tieto doklady kontrolovať (správcu dane a pod.).

V súlade s Článkom 12 a nasl. Nariadenie Vám poskytujeme nasledujúce informácie:

 • Správcom osobných údajov je Valplast SK, spol s.r.o., so sídlom Bohunická 728 / 24a, 619 00 Brno, IČO 29315379, email: valplast@valplast.cz.
 • Účely spracovanie osobných údajov sú plnenia zmluvy / rokovania o jej uzavretí a plnenie zákonných povinností správcu v súvislosti s vedením účtovníctva.
 • Prípadné príjemcovia osobných údajov okrem už vyššie uvedených subjektov sú iba orgány, voči ktorým plníme svoje zákonné povinnosti.
 • Nemáme v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 • Osobné údaje budú uložené po dobu, ktorá vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov pre archiváciu účtovných podkladov a daňových dokladov, tj. 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa uskutočnilo zdaniteľné plnenie.
 • Máte právo požadovať od nás prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, vzniesť námietku proti spracovaniu, uplatniť právo na prenosnosť údajov, to všetko za predpokladu, že to nie je v rozpore s našimi zákonnými povinnosťami. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 • Poskytnutie osobných údajov je zákonným požiadavkou a ich neposkytnutie by malo za následok nemožnosť plniť povinnosti vyplývajúce z uzavretia zmluvy, ako aj našim ďalším zákonným povinnostiam.
 • Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovanie.
 • Osobné údaje nebudeme spracovávať za iným ako uvedeným účelom.
 • Máte právo žiadať nás o potvrdenie, či osobné údaje sú spracovávané, a ak tomu tak je, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a vyššie uvedeným informáciám.
 • Opakované kópie spracúvaných osobných údajov môžu byť spoplatnené.

Osobné údaje spracovávame v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Listiny s osobnými údajmi sú uložené v uzamykateľnej skrini v uzamykateľných priestoroch, počítače sú vybavené bezpečnostnými heslami a antivírusovým systémom. Prijali sme tiež interný smernicu, ktorú sme stanovili záväzné pravidlá pre zamestnancov strán nakladanie s osobnými údajmi.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search