Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a služeb společnosti VALPLAST CZ, spol. s r.o.,
IČ: 29315379, se sídlem Bohunická 728/24a CZ – 619 00, Brno – Slatina, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77174.
1. Účel
1.1.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanského
zákoníku v platném znění vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami VALPLAST CZ, spol. s r.o.,
IČ: 29315379, se sídlem Řípská 1181/18a, 627 00 Brno – Slatina (dále jen Dodavatel) a zákazníkem (dále
jen Odběratel).
1.2.
VOP tvoří nedílnou součást příslušné Smlouvy, především kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nabídky,
potvrzení objednávky, uzavírané mezi Dodavatelem a Odběratelem (dále jen Smlouva).
1.3.
Není-li Dodavatel vlastníkem dodávaného Zboží a daný obchod pouze zprostředkovává, platí mezi
smluvními stranami přiměřeně pouze taková ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která
pro daný obchod přicházejí v úvahu.
1.4.
Uzavírání veškerých Smluv mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí výhradně těmito VOP, pokud není
mezi stranami písemně sjednáno jinak. Jiné obchodní podmínky Odběratele nejsou pro Dodavatele
závazné ani v případě, že s nimi Dodavatel výslovně nevyjádřil svůj nesouhlas. Jakákoliv předchozí i
budoucí telefonická nebo ústní ujednání a ujištění jsou závazná pouze po písemném potvrzení
Dodavatele. Písemné potvrzení může mít formu listinnou i elektronickou.
1.5.
Obchodní podmínky Odběratele platí pouze tehdy, pokud s nimi Dodavatel vyjádřil při uzavření příslušné
smlouvy svůj výslovný písemný souhlas. Při kolizi VOP Dodavatele a obchodních podmínek Odběratele
bude uplatněno ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.
2. Nabídky
2.1.
Označení Zboží odpovídá obchodně-technické dokumentaci Dodavatele nebo Výrobce, zejména
Technickým listům. Nabídky nejsou závazné, pokud se jedná o vyobrazení a popis Zboží. Dodavatel nebo
Výrobce si vyhrazuje právo na změny, vylepšení a úpravy Zboží.
2.2.
Veškeré informace, obsažené v nabídce Dodavatele nebo Výrobce zůstávají Duševním vlastnictvím
Dodavatele nebo Výrobce a jsou považovány za diskrétní. Jakékoliv postoupení těchto informací třetím
osobám, bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Dodavatele nebo Výrobce není dovoleno.
Porušení tohoto ustanovení ze strany Odběratele je považováno za hrubé porušení smluvního vztahu mezi
Dodavatelem a Odběratelem a Dodavatel má v takovém případě právo na odstoupení od Smlouvy a může
po Odběrateli požadovat smluvní pokutu až do výše 50% dané kupní ceny či ceny díla, tímto však není
dotčen nárok Dodavatele na náhradu vzniklé škody v plné výši. Toto ujednání o důvěrnosti informací platí i
v případě, že nedojde na základě nabídky Dodavatele k uzavření smluvního vztahu s Odběratelem.
Případný prospěch Odběratele, vzniklý z neoprávněného použití těchto Důvěrných informací, náleží
v takovém případě v plném rozsahu Dodavateli. Výše uvedená smluvní pokuta tímto není nikterak
dotčena.
2.3.
Veškeré objednávky a jejich případné změny jsou závazné teprve v okamžiku, kdy jsou takto písemně
potvrzeny k tomu oprávněnou osobou Dodavatele případně Výrobce. Tyto VOP jsou vždy součástí
potvrzení objednávky a Odběratel s nimi projevuje svůj bezpodmínečný souhlas, pokud nedojde
Dodavateli do 3 pracovních dnů projev vůle o jejich odmítnutí. Souhlas s těmito VOP projevuje Odběratel
mimo jiné i převzetím Zboží od Dodavatele příp. Výrobce.
3. Kupní cena, platební a dodací podmínky
3.1.
Kupní cena vychází z doporučených cen Výrobce Zboží. Kupní cena je cena nabízená Dodavatelem a
akceptována Odběratelem.
3.2.
Měna je v souladu s příslušnou nabídkou, potvrzenou objednávkou a fakturou. Pokud není písemně
dohodnuto jinak, kupní cena nezahrnuje poplatky, aktuální sazbu DPH, spotřební daně, případně clo dle
platných daňových a celních právních předpisů.
3.3.
Dodací podmínky se řídí dle podmínek INCOTERMS 2010. Pokud není písemně dohodnuto jinak, kupní
cena je kalkulována na paritě FCA, tzn. ve skladovacích prostorách Dodavatele a nezahrnuje náklady
spojené s přepravou, balením a pojištěním.
3.4.
Platební podmínky jsou v souladu s příslušnou nabídkou, potvrzenou objednávkou a fakturou. Pokud
nejsou jinak písemně zakotveny ve smluvním vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem, kupní cena v plné
fakturované výši se zaplatí před dodáním Zboží. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet Dodavatele.
Případné poplatky spojené s převodem částky jdou na vrub Odběratele. V případě, že byla dohodnuta
platební podmínka se splatností a pokud Odběratel odmítne převzít Zboží, nebo neposkytne součinnost k
dodání anebo si Zboží nevyzvedne, ač mu to Dodavatel umožnil, má se za to, že Zboží bylo dodáno a
Dodavatel je oprávněn vyúčtovat kupní cenu. Nepřevezme-li Odběratel Zboží ani 30 dní od okamžiku, kdy
měl Zboží převzít, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli Smluvní pokutu ve výši 30% kupní ceny Zboží a
Dodavatel je současně oprávněn od Smlouvy odstoupit.
3.5.
V případě prodlení Odběratele s úhradou kupní ceny za plnění dle uzavřené Smlouvy s Dodavatelem je
Odběratel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to i za každý
započatý den prodlení. Touto smluvní pokutou není nikterak dotčen nárok Dodavatele na náhradu škody v
plné výši nebo úroků z prodlení.
3.6.
V případě objednání a neodebrání Zboží ze strany Odběratele, budou Odběrateli účtovány všechny
náklady s tímto spojené, jako je např. marný nájezd dopravce, uskladnění Zboží do doby dodávky Zboží.
Uskladnění Zboží bude účtováno ve výši 0,3% z ceny Zboží za každý i započatý den prodlení. Takto
uskladněné Zboží bude vydáno Odběrateli až po úplném uhrazení plné ceny Zboží včetně skladného a
nákladů s tímto spojených. Dodavatel zašle Odběrateli výzvu k úhradě dlužné částky. Daňový doklad pak
bude vystaven po úplném uhrazení plné ceny Zboží včetně nákladů uvedených v tomto odstavci 3.6. V
případě prodlení s úhradou na základě zaslané výzvy k úhradě Odběrateli je Dodavatel oprávněn prodat
Zboží jinému zájemci. Zboží bude znovu objednáno a dodáno původnímu Odběrateli nejdříve po uhrazení
zálohové faktury. Pro takový případ se nejedná o prodlení dodávky na straně Dodavatele.
3.7.
Dodavatel a Odběratel se dohodli, že v rámci jejich smluvních vztahů jsou vůči Dodavateli započitatelné
pouze nesporné pohledávky nebo pohledávky, které byly přiznány Odběrateli pravomocným a
vykonatelným soudním rozhodnutím. Odběratel a Dodavatel se dále dohodli, že v rámci jejich smluvních
vztahů jsou vůči Odběrateli započitatelné veškeré splatné i nesplatné pohledávky, a to i bez ohledu na
jejich případné promlčení.
3.8
V případě prodlení Odběratele s úhradou ceny za plnění dle uzavřené Smlouvy s Dodavatelem může
Dodavatel pozastavit nebo zrušit další dodávky Zboží a odstoupit od Smlouvy. Takové pozastavení
a zrušení dodávek Zboží se nepovažuje za porušení Smlouvy a Dodavatel není zodpovědný za případné
vzniklé škody.
4. Dodací lhůta a způsob plnění dodávky
4.1.
Pro dodržení dodací lhůty je předpokladem včasné obdržení objednávky, Smlouvy, případně dalších
potřebných dokladů ze strany Odběratele, stejně jako i dodržení sjednaných platebních podmínek,
případně jiných závazků. Pokud nejsou tyto předpoklady včas a řádně plněny, prodlouží se tomu úměrně i
dodací lhůty a Dodavatel nemůže být do uplynutí prodloužené lhůty v prodlení s dodáním Zboží.
4.2.
Závazné potvrzení termínu dodávky Zboží Dodavatelem je možné až po závazném potvrzení termínu
dodání Zboží nejčastěji zahraničním Výrobcem/Dodavatelem Zboží. Pokud není písemně dohodnuto jinak,
rozumí se dodací lhůtou disponibilita Zboží na skladě Výrobce/Dodavatele.
4.3.
Pokud se dostane Dodavatel do prodlení s dodávkou Zboží, může Odběratele informovat o přiměřené
dodatečné lhůtě pro dodání Zboží. Změnou dodací lhůty nevzniká Odběrateli nárok na náhradu škody ani
na smluvní pokutu (s výjimkou obsaženou v čl. 4.5. VOP). Pokud překročí dodatečná lhůta pro dodání
Zboží délku 60 dní, má Odběratel právo od Smlouvy odstoupit. Toto neplatí v případech způsobených vyšší
mocí, které i kdyby Dodavatel sebevíce chtěl, není schopen ovlivnit. Pro případ zásahu vyšší moci není
Odběratel oprávněn se domáhat náhrady vzniklé škody ani jiné újmy tímto způsobené a stejně tak
nevzniká Odběrateli nárok na smluvní pokutu za prodlení s dodáním Zboží. Přitom není rozhodující, zda v
době uzavření Smlouvy taková příčina již existovala, mohla existovat nebo nastala později a zda mohla být
některou ze smluvních stran při podpisu Smlouvy předvídatelná.
4.4.
Pro případ neuskutečnění dodávky Zboží Dodavateli ze strany Výrobce nebo subdodavatelů si Dodavatel
vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení dodací lhůty nebo na jednostranné odstoupení od Smlouvy,
aniž by tímto vznikaly Odběrateli vůči Dodavateli jakékoliv nároky, vyjma vrácení již poskytnutého plnění.
O takovém stavu bude Odběratel Dodavatelem neprodleně informován.
4.5.
Dojde-li k prodloužení dodací lhůty vinou Dodavatele, má Odběratel právo žádat po Dodavateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení, maximálně však celkem 5 % z ceny dodávaného
Zboží.
4.6.
Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je Zboží ze strany Dodavatele dodáno jeho předáním prvnímu
přepravci za účelem jeho přepravy pro Odběratele.
4.7.
Odmítne-li Odběratel převzít Zboží, ačkoliv Dodavatel splnil své povinnosti podle Smlouvy, či byl připraven
je splnit, má se za to, že k převzetí došlo dnem odmítnutí převzetí Zboží. Dodávka Zboží se považuje
rovněž za protokolárně a bez vad předanou, pokud začal být předmět dodávky Odběratelem užíván.
5. Přechod vlastnických prav
5.1.
Výhrada vlastnictví – Zboží zůstává i po nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy i po předání Zboží Odběrateli
nadále vlastnictvím Dodavatele. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Odběratele nejdříve okamžikem
uhrazení jeho plné ceny a splněním veškerých nároků, které Dodavatel uplatňuje vůči Odběrateli na
základě vzájemných smluvních vztahů.
5.2.
Odběratel není oprávněn po dobu výhrady vlastnictví dát takové Zboží do zástavy třetí osobě a jakkoliv s
ním v tomto směru manipulovat. Odběratel je povinen při zadržení takového Zboží, při jeho zabavení
nebo jiném disponování třetí osobou na tento stav (výhradu vlastnictví) třetí osobu upozornit a stejně tak
i neprodleně o uvedeném informovat Dodavatele.
5.3.
Pokud dojde k porušení povinností dle smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem ze strany
Odběratele, především pak pokud je Odběratel v prodlení s úhradou jeho peněžitých závazků, je
Dodavatel oprávněn požadovat navrácení takového Zboží s výhradou vlastnictví nazpět Dodavateli a to i
bez nutnosti odstoupení od Smlouvy. V takovém případě je povinností Odběratele na svoje náklady a na
základě výzvy Dodavatele vydat Zboží bez odkladu Dodavateli a to doručením přímo do skladu Dodavatele
nebo odevzdáním přepravci nebo jiné osobě pověřené Dodavatelem k doručení Zboží do skladu
Dodavatele. V opačném případě se má za to, že Odběratel dává svolení k tomu, aby Dodavatel sám
předmětné Zboží na náklady Odběratele odebral z místa, kde Odběratel Zboží umístil.
5.4.
Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele předáním Zboží prvnímu dopravci v místě skladu
Dodavatele příp. Výrobce v souladu s § 2123 Občanského zákoníku, pokud není výslovně sjednáno a
Dodavatelem potvrzeno jinak (podle dohodnuté dodací podmínky v souladu s INCOTERMS 2010).
5.5.
Dodavatel si vyhrazuje právo realizovat dílčí dodávky v rámci celkové objednávky a náklady spojené s
jejich přepravou a balením účtovat zvlášť.
5.6.
Odběratel se zavazuje poskytovat své ekonomické údaje Dodavateli, pokud bude o tyto informace
požádán. Jedná se především o rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash flow a zprávu auditora pokud je k
dispozici. Tyto údaje mohou být Dodavatelem vyžádány za účelem posouzení schopnosti Odběratele
dostát svým platebním závazkům. Dodavatel se v takovém případě zavazuje zacházet s těmito
informacemi jako s Důvěrnými informacemi a neposkytovat tyto informace třetím sobám.
5.7.
Odběratel je povinen informovat bez zbytečného odkladu Dodavatele o jakékoliv skutečnosti, která by
mohla ohrozit finanční stabilitu Odběratele a jeho schopnost plnit závazky plynoucí z uzavřených Smluv s
Dodavatelem. K takovým skutečnostem patří především zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o
úpadku, zahájení jakéhokoliv soudního sporu, rozhodčího nebo správního řízení proti Odběrateli, které by
mohlo mít za následek ohrožení platebních povinností Odběratele. Pokud Odběratel Dodavatele o takové
skutečnosti neinformuje, nebo informuje nepravdivě nebo informuje nepřesně, pak je Dodavatel
oprávněn odstoupit od smluvních ujednání s Odběratelem.
5.8
Odběratel může používat ochranné známky poskytnuté Dodavatelem jen po písemném souhlasu
Dodavatele.
6. Záruky, reklamace
6.1.
Na Zboží je poskytována záruka dle záručních podmínek Výrobce Zboží.
6.2.
Zboží má vady, pokud neodpovídá co do množství, jakosti nebo balení podmínkám stanoveným v kupní
smlouvě.
6.3.
Po dodání do místa určení je Odběratel povinný bez zbytečného odkladu prohlédnout Zboží. V případě
zjištění vady při prohlídce po dodání Zboží, je Odběratel povinen oznámit reklamaci Dodavateli do 3 dnů
od prohlídky. V případě vady zjištěné laboratorním rozborem je Odběratel povinen oznámit reklamaci do
14 dnů od prohlídky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a nebudou uznány. Zpracováním Zboží
Odběratel potvrzuje, že Zboží je bez vad.
6.4.
Reklamaci z důvodu poškození Zboží při přepravě a manipulaci s ním je nutné uplatnit u přepravce ihned
při převzetí Zboží, je nutné pořídit dostatečnou fotodokumentaci případu a sepsat s dopravcem
reklamační protokol. Odběratel je o skutečnosti povinen informovat neprodleně Dodavatele.
6.5.
Ze záruky jsou vyjmuty vady dodávek způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem Odběratele
nebo třetích osob a vady, u kterých bylo prokázáno, že vznikly použitím vadného zařízení nebo
nestandardního režimu zpracování Zboží. Vyjmuty jsou rovněž vady vzniklé nedodržením provozních
předpisů, nadměrným namáháním, nesprávným skladováním, chemickými a elektrolytickými vlivy,
atmosférickými poruchami a všemi dalšími příčinami nezaviněnými Dodavatelem příp. Výrobcem. Za Zboží
třetích osob, dodané Dodavatelem odpovídá Dodavatel pouze v rozsahu záručních podmínek těchto
třetích osob. Nárok na reklamaci nevzniká při nevýznamných odchylkách od sjednaných vlastností nebo
standardů, či při zanedbatelném omezení upotřebitelnosti Zboží.
6.6.
Veškeré uplatňované reklamace musí mít písemný charakter (mail, fax, dopis) a reklamovaná vada musí
být detailně popsána. Především musí být uveden obchodní název, číslo šarže, termín dodání Zboží a
doložená faktura za Zboží. Rovněž musí být uvedeny kontaktní údaje na osobu oprávněnou za Odběratele
řešit předmětnou reklamaci. Reklamace, která neobsahuje v předchozích větách tohoto článku uvedené
údaje, se nepovažuje za řádnou a Dodavatel na ni nemusí brát zřetel. Odběratel poskytne Dodavateli
přiměřenou lhůtu k odstranění vady případně dodatečnému plnění.
6.7.
Dodavatel příp. Výrobce má právo prostřednictvím svých zástupců a pověřených osob provést na místě
samém šetření, zda je reklamace oprávněná či nikoliv a Odběratel je povinen mu toto umožnit. Bude-li
reklamace shledána jako neoprávněná, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli příp. Výrobci veškeré
náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním reklamace, včetně nákladů cestovních.
6.8.
V případě oprávněné reklamace může Odběratel požadovat slevu z kupní ceny Zboží nebo dodání
náhradního Zboží. V případě dodání náhradního Zboží je Odběratel povinen vrátit Dodavateli reklamované
Zboží ve stavu, v jakém je obdržel. Případné dodání náhradního Zboží bude v množství, které odpovídá
množství vrácenému zboží ve stavu, v jakém jej Odběratel od Dodavatele obdržel.
6.9.
U Zboží prodávaného za nižší cenu než obvyklou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena
sjednána.
7. Definice
7.1.
Termíny s velkými písmeny na začátku, obsažené v těchto Všeobecných podmínkách, mají následující
význam:
Odběratel: fyzická nebo právnická osoba, pořizující přímo nebo nepřímo Zboží Dodavatele příp. Výrobce,
nebo se kterou Dodavatel vyjednal nebo uzavřel Smlouvu.
Dodavatel: VALPLAST CZ, spol. s r.o., IČ: 29315379, se sídlem Řípská 1181/18a, 627 00, Brno – Slatina,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 77174.
Výrobce: subdodavatel Dodavatele nebo nejčastěji zahraniční výrobce Zboží, jehož prodej smluvně
zajišťuje nebo zprostředkovává Dodavatel ve svém obchodním teritoriu.
Zboží: výrobky Výrobce nebo Dodavatele a jejich subdodavatelů, které jsou předmětem Smlouvy a
veškeré služby, které Dodavatel případně Výrobce v tomto kontextu provádí.
Důvěrné informace: jde o jakékoliv informace týkající se obchodních záležitostí Dodavatele případně
Výrobce, případně Zboží, které nejsou volně dostupné. Povinnost zachovávat diskrétnost přetrvává i po
vypršení této dohody.
Duševní vlastnictví: veškeré technologie, obchodní tajemství, know-how, informace, ceníky a jiná
dokumentace Dodavatele případně Výrobce.
Technický list: dokument, který obsahuje popis Zboží, doporučené použití a informace o předpokládaných
vlastnostech, které charakterizují dané Zboží.
8. Řešení sporů
8.1.
V případě vzniku jakéhokoliv sporu mezi smluvními stranami ve vztahu ke kupní smlouvě, jejího výkladu
nebo aplikaci, vyvinou smluvní strany maximální úsilí vyřešit takový spor smírně.
8.2.
V jiném případě jako v čl. 8.1. VOP budou veškeré spory rozhodovány s konečnou platností u věcně a
místně příslušného soudu Dodavatele. Právní vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí právem
České republiky.
9. Ostatní ujednání
9.1.
Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami.
9.2.
Veškeré smluvní vztahy, které tyto VOP vysloveně neupravují, se řídí právem České republiky, s odkazem
především na znění Občanského zákoníku v platném znění. K rozhodování veškerých sporů mezi
Odběratelem a Dodavatelem plynoucí z konkrétního obchodního vztahu se strany dohodly, že využijí
příslušný soud v Brně, tzn. Okresní nebo Krajský soud v Brně. V případě sporu přímo mezi Odběratelem a
Výrobcem jsou VOP Výrobce nadřazeny VOP Dodavatele.
9.3.
Nevynutitelnost, neplatnost nebo neúčinnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP nemá vliv
na vynutitelnost, platnost a účinnost ostatních ustanovení.
9.4.
Tyto VOP od doby své platnosti nahrazují veškeré předchozí verze VOP Dodavatele.
Platnost těchto VOP: od 1. 12. 2014.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt